Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Wielkopolski Klaster Medyczny

Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy i instytucje do udziału w Wielkopolskim Klastrze Medycznym.

Klaster został powołany przez wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych
w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Importerów, Eksporterów i Kooperacji w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych.
Celem działalności Wielkopolskiego Klastra Medycznego jest stworzenie platformy współpracy w obszarze praktyki i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu we współpracy z władzami lokalnymi
i regionalnymi w Wielkopolsce.
Efektem działalności Wielkopolskiego Klastra Medycznego będą:
 • stworzenie powiązań sieciowych zakładów opieki zdrowotnej realizujących na zasadzie komplementarności świadczenia medyczne na rzecz otwartej grupy pacjentów,
 • wsparcie świadczeniodawców w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, urzędami i instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu lokalnego,
 • aktywizacja współpracy w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych,
 • napływ inwestorów do branży medycznej, farmaceutycznej, informatycznej i branż pokrewnych,
 • rozwój Członków Klastra w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne,
 • rozszerzenie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków,
 • realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych,
 • poprawa konkurencyjności dzięki obniżeniu kosztów działalności m.in. w sferze logistyki,
 • możliwość pozyskania dotacji z UE na rozwój Klastra,
 • możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna),
 • możliwość wsparcia przedsiębiorców w okresie rozpoczynania działalności,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw – Członków Wielkopolskiego Klastra Medycznego,
 • współpraca i wymiana doświadczeń między przedsiębiorstwami będącymi Członkami Wielkopolskiego Klastra Medycznego,
 • współpraca międzynarodowa klastra m.in. poprzez udział w międzynarodowych misjach i targach.
Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać poniżej i odesłanie jej na podany adres koordynatora Wielkopolskiego Klastra Medycznego.
Ankieta uczestnika Wielkopolskiego Klastra Medycznego
Skontaktujemy się z osobą wskazaną w treści ankiety w celu ustalenia dalszych spraw organizacyjnych.
Koordynator Wielkopolskiego Klastra Medycznego:     
Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Plac Wolności 18
tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców