Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU WIELKOPOLSKI FILAR BIZNESU

Idea Konkursu Wielkopolski Filar Biznesu zrodziła się z potrzeby promowania wybitnych wielkopolskich przedsiębiorców. Promujemy najlepszych, wspieramy prorozwojowe działania i nowoczesne metody zarządzania. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie wielkopolskich menadżerów, którzy zarządzając przedsiębiorstwami osiągnęli znaczące sukcesy w 2006 roku.

1. ORGANIZATORZY

1.1 Konkurs Wielkopolski Filar Biznesu organizowany jest przez Wielkopolski Klub Kapitału we współpracy z Głosem Wielkopolskim.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Wielkopolski.

2.2 Wielkopolskie Filary Biznesu przyznawane są menadżerom zarządzającym małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, Wielkopolskie Tytany Biznesu zarządzającym przedsiębiorstwami dużymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)).

2.3    W ramach konkursu wyodrębniono cztery kategorie główne, wraz z podkategoriami:

I. Manager na miarę Europy

 • Dostawca na JRE
 • Nowe technologie
 • Dynamika obrotów
 • Ekologia


II. Eksporter
III. Manager jakości

 • Jakość usług
 • Jakość wyrobów
 • Nowoczesność wyrobów
 • Wielkopolski Produkt Roku
 • Lider innowacyjności

IV. Solidny partner i pracodawca

 • Partnerska solidność w interesach
 • Solidny pracodawca
 • Kooperacja z wielkopolskimi przedsiębiorstwami

V. Najlepszy inwestor

 • Zrealizowana inwestycja
 • Wykonawstwo inwestycyjne
 • Rozwój przedsiębiorstwa

2.4 Uczestnicy konkursu wybierają jedną spośród pięciu kategorii głównych, w której ubiegać się będą o tytuł Wielkopolski Filar/Tytan Biznesu.

2.5 Uczestnicy poprzednich edycji konkursu Wielkopolski Filar i Tytan Biznesu mogą ponownie uczestniczyć w konkursie.

2.6 Uczestnikom poprzednich edycji konkursu, którzy trzykrotnie otrzymali tytuł Wielkopolski Filar lub Tytan Biznesu Kapituła Konkursu może przyznać Złoty Filar lub Tytan Biznesu.

2.7 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Wielkopolskiego Klubu Kapitału, ul. Św. Marcin 80/82, pokój 54, 61-809 Poznań wypełnionej karty zgłoszeniowej i materiałów uzupełniających (opisów, zdjęć) oraz dokonanie opłaty w wysokości 950 zł + VAT na konto Wielkopolskiego Domu Mediowego Sp. z o.o., Bank Rozwoju Eksportu SA O/Poznań 17 1140 1124 0000 4462 1400 1001 z dopiskiem Wielkopolski Filar Biznesu w terminie od 21 marca do 18 kwietnia 2007 roku. Ponieważ karta zgłoszeniowa zawiera informacje niezbędne do opracowania prezentacji firmy na łamach Głosu Wielkopolskiego dodatkowo prosimy o jej przesłanie drogą elektroniczną na adres wkk@wkk.poznan.pl.

2.8 Nadesłane materiały nie będą zwracane.

2.9 Formularze konkursowe są dostępne w siedzibie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, ul. Św. Marcin 80/82, pokój 54, 61-809 Poznań, Dziale Marketingu Głosu Wielkopolskiego, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Klubu Kapitału www.wkk.poznan.pl.

3. WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY

3.1    W ramach konkursu każdy uczestnik ma zagwarantowaną prezentację na łamach „Wiadomości Gospodarczych”, dodatku do Głosu Wielkopolskiego, o powierzchni 2x3 moduły (84x135 mm) oraz prezentację na stronie internetowej Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

3.2 Wybór laureatów tytułu Wielkopolskiego Filaru Biznesu dokonany zostanie przez Kapitułę Konkursu składającą się z przedstawicieli WKK oraz Głosu Wielkopolskiego. Kapituła dokona wyboru na podstawie prezentacji wyników osiągniętych przez firmy publikowanych na łamach dodatku „Wiadomości Gospodarcze” w Głosie Wielkopolskim. Prezentacje firm na łamach Głosu Wielkopolskiego konstruowane będą na podstawie materiałów dostarczonych przez firmy.

3.3 W uzgodnieniu z Zarządem WKK Kapituła Konkursu może przyznać Nagrody Specjalne dla wybitnych osobistości, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu Wielkopolski.

3.4 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zdobywców tytułu Wielkopolski Filar/Tytan Biznesu nastąpi 1 czerwca 2007 r. podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego z okazji XIV rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Obszerna relacja z wręczenia nagród ukaże się w specjalnym dodatku do Głosu Wielkopolskiego, w którym znajdą się prezentacje laureatów oraz reklamy firm zainteresowanych zaistnieniem na łamach dodatku. Dodatek obejmie swoim zasięgiem całą Wielkopolskę.

3.5 Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe statuetki Wielkopolski Filar/Tytan Biznesu, dyplom oraz prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji Tytułem "Wielkopolski Filar/Tytan Biznesu”.

3.6    Prezentacje laureatów tegorocznej edycji konkursu zostaną umieszczone w katalogu „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski 2008”, wydawanym przez WKK oraz Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Organizatorzy:

Wielkopolski Klub Kapitału,    Głos Wielkopolski

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna Organizacja
Przedsiębiorców